Duurzame gemeente zonder windturbines: tegenstrijdig?

Duurzame gemeente zonder windturbines: tegenstrijdig?

Nee, dat vinden wij niet tegenstrijdig. We leggen je graag uit waarom. Laten we beginnen met zeggen dat ook wij vinden dat we meer moeten en kunnen doen voor een beter klimaat en dat ook wij vinden dat daarbij invulling gegeven moet worden aan de energietransitie. Een energieneutrale gemeente is dan ook een ambitie die wij van harte ondersteunen.

Een betere toekomst mag alleen nooit ten koste gaan van het welzijn en de gezondheid van onze inwoners! En ook de impact op de bestaande natuur moet worden meegewogen in besluiten in de energietransitie en beleid voor een duurzame gemeente. Want hoe kunnen we een betere toekomst realiseren voor toekomstige generaties, wanneer dat ten koste gaat van de huidige generatie? Als we dat in ogenschouw nemen, dan kunnen wij niet anders dan zeggen dat in onze gemeente geen plek is voor grootschalige energieopwekking door windturbines.

Inmiddels is er namelijk voldoende aanleiding om aan te nemen dat het plaatsen van windturbines in onze gemeente een negatieve impact heeft op het welzijn, de gezondheid en de natuur. We beschikken nu eenmaal niet over voldoende grondoppervlakte om windenergie op te wekken, nieuwe woningen te bouwen en voldoende groen over te houden. Keuzes moeten gemaakt worden en wij zien voordelen in andere plannen.

Wij zien tegelijkertijd dat er nog heel veel winst te behalen is op alternatieve oplossingen dan grootschalige windprojecten in onze gemeente. Dat begint al met een aantal acties die makkelijk door de gemeente in beleid op te lossen zijn. We noemen er graag een aantal.

Laten we beginnen met onze energierekening. We zien steeds meer, zoals we dat ook jaren geleden al aankondigden, dat meer en meer mensen de energierekening niet meer kunnen betalen. Zogenoemde energiearmoede. Zeker met de recente ontwikkelingen, is dit een nog urgenter probleem geworden. We kunnen de lasten verlagen door meer in te zetten op betere isolatie van woningen. Landelijk onderzoek laat zien dat 26% van de woningen in Nederland nog enkel glas heeft. Laten we ervoor zorgen dat we dat enkel glas vervangen door glas met een betere isolatiewaarde. Dat zorgt ervoor dat we minder energie hoeven te verbruiken in huis en dat voor de inwoners de kosten dus lager worden. Tegelijkertijd zorgt een lager verbruik er dus indirect ook voor dat we minder hoeven op te wekken. Voor onze inwoners dus een win-win wat ons betreft.

Een ander punt waar we zien dat we op kunnen inzetten als gemeente is handhavend adviseren bij bedrijven. Veel bedrijven kunnen ook nog veel meer doen om te besparen of zelf energie op te wekken. Door de omgevingsdienst beter hun taak uit te laten voeren, kunnen we ervoor zorgen dat meer bedrijven hiermee aan de slag gaan.

Andere punten die we nog op kunnen pakken is zon op daken stimuleren. We zien nog voldoende woningen en bedrijven in de gemeente waar geen zonnepanelen liggen. Veel inwoners willen dit wel, maar beschikken niet over de financiële middelen om dit te realiseren. Daarom willen wij kijken hoe we hier een plan voor kunnen maken en kunnen uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat wel een alternatieve manier hebben om energie op te wekken en tegelijkertijd de energierekening kunnen verlagen. Want wat je zelf opwekt, hoef je niet af te nemen!

Tenslotte zien we ook nog kansen voor agrariërs voor het plaatsen van kleine windmolens op het erf om daarmee zelfvoorzienend te worden wat betreft het verbruik van energie. Op dit moment wordt dit tegengehouden door hoge lege kosten die zijn verbonden aan het willen plaatsen van dergelijke dorpsmolens (tot 25 meter hoogte). Wij denken dat dit anders moet kunnen en dat we als gemeente dit soort initiatieven beter moeten faciliteren. Daar zetten wij ons graag voor in.

Kortom, er is nog genoeg te doen en daar gaan we graag voor. Niet ten koste van onze inwoners, wel samen met onze inwoners kijken naar waar we winst kunnen behalen in onze reis naar een energie neutrale gemeente.