Algemene thema's Deventer Belang

Wil je weten hoe Deventer Belang denkt en handelt over een aantal essentiële thema's die binnen de gemeente Deventer spelen?
Denk bijvoorbeeld aan de financiële huishouding van de gemeente, de wijze waarop bestuur plaatsvindt, de openbare veiligheid gegarandeerd wordt of hoe wij omgaan met ondernemend Deventer. Je leest het hier!

Voor elke gemeente is gezond financieel beleid de basis voor het gemeentelijk beleid. Deventer Belang vindt dat er een voorzichtig financieel beleid gevoerd moet worden, waarbij nieuw beleid voorrang krijgt ten opzichte van oud beleid. Immers, bij nieuwe inzichten moeten we niet blijven vasthouden aan achterhaalde ideeën. Ook moeten we keuzes maken als we niet voldoende financiële middelen hebben. Die keuzes moeten gemaakt worden door kritisch te kijken naar welke activiteiten we als gemeente moeten organiseren voor inwoners en welke onze inwoners zelf kunnen en willen organiseren.

Als Deventer Belang vinden wij een evenwichtig en daadkrachtig bestuur van de gemeente belangrijk. Daar zetten we ons voor in. De veranderingen in de maatschappij gaan door en wij willen samen met de inwoners van onze gemeente door blijven bouwen aan een sociale, evenwichtige en leefbare gemeente. Hierbij is goede proactieve gemeentelijke communicatie onmisbaar. We zien ook een rol voor meer ondersteuning van de eigen regie van buurten, buurtschappen en dorpen. Hierbij moet echt ruimte gemaakt worden om zelf zaken op te kunnen pakken. Het gemeentelijke bestuur is er om te luisteren, te ondersteunen (met kennis en kunde) en waar nodig te faciliteren.

Extra aandacht voor kinderen met een (leer-)achterstand of een beperking vinden wij belangrijk. Hiervoor is een goede zorgstructuur nodig waarin alle organisaties die betrokken zijn samenwerken. Ook een goede overdracht vanuit de situatie voor minderjarigen naar volwassenheid is hierbij van belang. Het doel hiervan is om vroegtijdig uitvallen op school te voorkomen en het aantal jongeren dat met een goede start van school kunnen gaan te verhogen. Het is hiervoor van belang om in de gemeente per wijk, dorp of buurtschap in kaart te brengen wat de daadwerkelijke behoeftes zijn. Hierbij kijken we ook naar de behoeften die specifieke vormen van onderwijs vragen. We kijken hierbij naar zowel het basisonderwijs alsook het voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs vraagt bijvoorbeeld nu eenmaal een andere invulling van de ruimte, dan theoretisch onderwijs. De vraag naar praktijkgericht onderwijs zal ook toenemen, nu de vraag naar vakmensen toeneemt. Deventer Belang wil dat de jongeren die hiervoor kiezen op een gepaste locatie terecht kunnen.

Deventer kent veel bedrijvigheid, zowel als stad als in de buitengebieden. We hebben een strategische ligging en zijn daarmee een knooppunt voor vervoer over water, weg en spoor. We zijn een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich hier te vestigen. Dit versterkt zowel de levendigheid als het economisch klimaat in de gemeente. Deventer Belang ondersteunt de gedachte om deze verder te versterken door bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe containerterminal.

Voor de inwoners van Deventer zorgt dit ook voor werk in de gemeente. Op verschillende niveaus is werk beschikbaar. Deventer Belang gelooft in meedoen naar vermogen. Talenten en capaciteiten van iedereen kunnen bijdragen aan onze samenleving. Deventer Belang zet zich graag in om de lokale ondernemers in contact te brengen met onze inwoners zodat deze elkaar kunnen versterken.

Deventer Belang onderschrijft het belang van veel toeristen in Deventer. Daarom steunen wij o.a. de initiatieven van Marketing Oost, Salland Promotie en de VVV Deventer, die voor een ieder toegankelijke evenementen organiseert, zoals het Dickens Festijn, Deventer Op Stelten en de Boekenmarkt. Het belang van Deventer als één van de vijf oudste steden in Nederland, zie je ook terug in de binnenstad. Met meer dan 300 Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, levert dit een belangrijke bijdrage aan de economie. Net zoals de pittoreske binnenstad met haar unieke winkelaanbod.

Ook de buitengebieden van de gemeente zijn een belangrijke bron voor toerisme en recreatie. Het typische Sallandse cultuurlandschap zorgt voor een prachtig buitengebied. Dit kan alleen blijven bestaan als we daar zorgvuldig mee omgaan. Deventer Belang hecht dan ook veel waarde aan de vele initiatieven die hier zijn ontstaan zoals bijvoorbeeld zorgboerderijen en B&B’s.

Een veilige samenleving vinden wij belangrijk en dat betekent voor Deventer Belang dat we ten eerste als inwoners op elkaar kunnen rekenen. We zijn goede buren van elkaar, ‘noaberschap’, en we kennen elkaar. De kans om dit verder te ontwikkelen ziet Deventer Belang in WijDeventer, de wijkaanpak om dit verder te ontwikkelen. Daarnaast zien we dat de samenleving steeds meer kijkt vanuit participatie en zelfredzaamheid, daarbij past een klein maar sterk bestuur. Daar waar dat nodig is, dus waar juist veel overlast wordt ervaren of waar inwoners zich onveilig voelen, moet extra inzet komen van BOA’s en politie. Dat vraagt dus om inwoners die aangeven waar de meeste overlast is en een bestuur dat hiernaar luistert en hierop inzet.

Voor Deventer Belang zijn verkeersvoorzieningen, zoals wegen, fietspaden, trottoirs en wegen, evenals de noodzakelijke parkeervoorzieningen, belangrijk aandachtspunten. Een goede verkeersafwikkeling moet tot stand komen in samenwerking met de verschillende belanghebbenden en in het belang van de wijkbewoners. Wanneer een in overleg wordt besloten tot inrichting van een 30 km gebied, dan wordt daar ook op gehandhaafd.

Daarnaast vindt Deventer Belang dat er voldoende rekening wordt gehouden met een goede bereikbaarheid en doorstroming. Bij projecten gericht op de reconstructie van een verkeerssituatie, zoals bijvoorbeeld het stationsgebied, moet hier voldoende rekening mee worden gehouden. Ook dient nagedacht te worden over toekomstige ontwikkelingen om de bereikbaarheid van de stad en de doorstroming daar ook op langere termijn van voldoende niveau te houden. Een voorbeeld waarover nagedacht kan worden is een derde brug over de Ijssel. Oplossingen moeten getoetst worden, duurzaam zijn en met oog op de toekomst.

Tenslotte is Deventer Belang van mening dat er in de stad geen sprake is van een parkeerprobleem. Er zijn voldoende geschikte parkeerplaatsen in en rondom de binnenstad. De bestaande parkeergarages moeten echter wel verbeterd worden en daarom wil Deventer Belang dat hiervoor een plan wordt gemaakt. Dit plan moet ook rekening houden met bezoekers van buiten de stad die gebruik maken van onze winkels. Initiatieven die het aantrekkelijk maken om de Deventer stad te bezoeken, zoals een proef met gratis parkeren, moedigen wij daarom aan.

In tijden van corona en een stijgend percentage inwoners met obesitas, vindt Deventer Belang het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente voldoende mogelijkheden hebben om te kunnen bewegen. Initiatieven die de toegankelijkheid verbeteren, zoals sportverenigingen maar ook een sportpark in de buitenlucht en onstpanningsmogelijkheden in de natuur, zijn voor Deventer Belang dan ook zeer belangrijk en verdienen een gezamenlijke investering. Het streven is tot een goede mix te komen van eerlijke, betaalbare voorzieningen, maar ook naar clustering van voorzieningen, samenwerking, en rekening houdend met (toekomstige) bevolkingsopbouw. Bewegen kan op een sportpark, maar ook in de natuur, in de speeltuin, gymzaal, of sporthal, zowel individueel, georganiseerd als ongeorganiseerd, met of zonder lidmaatschap. Een warm hart hebben we ook voor de lokale trots: Go Ahead Eagles & stadion De Adelaarshorst, maar ook de inzet van alle vrijwilligers van de meer dan 160 amateursportverenigingen. Deze moeten we koesteren als gemeente. 

Wij zetten ons in voor vraaggerichte zorg: de inwoner bepalen wat zij nodig hebben en wie zij daarvoor in willen zetten. De inwoners van de gemeente hebben zelf de regie in handen en de gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties om dat mogelijk te maken. Deventer Belang vindt het hierbij belangrijk dat er een goede samenhang is tussen sociaal beleid en de gezondheid. Want een positieve gezondheid wordt versterkt door als gemeente proactief in te zetten op het bestrijden van armoede en het voorkomen van schulden. Op tijd signaleren dat hulp nodig is door samen te werken met de verschillende maatschappelijke organisaties in de gemeente. In lijn hiermee zijn wij ook voorstander van het voeren van een integraal beleid voor jongeren, waarin naast scholing en werkgelegenheid ook aandacht wordt gegeven aan de gezondheid, huisvesting en ontspanningsmogelijkheden.